Aktualności
Historia Szkoły
Lista Poległych
Hymn szkoły
Absolwenci
Dyrektorzy
Nauczyciele
Samorząd szkolny
Info dla Rodziców
Maturzyści
Sukcesy
Stypendyści
Wymiana zagraniczna
Wydarzenia
Galeria
Biblioteka
UKS Gimpel
Rekrutacja
TBG
Statut TBG
Strona TBG


Aktualności arrow Samorząd szkolny
Samorząd szkolny PDF Drukuj E-mail
środa, 03 październik 2012

Rada Samorządu Szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego
im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu


p.o. Przewodniczącego: Maria Ligas (2 F)

24 marca Przewodniczący Samorządu Szkolnego Mikołaj Kosiński zrezygnował ze stanowiska. Jego obowiązki pełni Marysia Ligas z klasy 2 F, dotychczasowy zastępca.

Sekretarz: Maria Chowaniec (1 D)

Pozostali członkowie: Katarzyna Galica (1 D), Julia Jagiełowicz (1 D), Elżbieta Trzaskoś (1 D), Natalia Pańszczyk (1 D), Alicja Topolnicka (1 A), Mateusz Bukowski (1 A)

 

 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego
 • im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu

 

I. Postanowienia ogólne.

§1

  Regulamin określa:

 • 1. Cele, zadania i uprawnienia Samorządu Uczniowskiego.
 • 2. Władze Samorządu Uczniowskiego oraz sposób ich wyłaniania.
 • 3. Kadencję, tryb powołania i odwołania władz samorządu uczniowskiego.

 

II. Cele, zadania i uprawnienia Samorządu Uczniowskiego.

§2

 • Cele działania:
 • 1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • 2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • 3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywizacji społecznej, samooceny i samodyscypliny uczniów.

§3

 • Zadania Samorządu Uczniowskiego:
 • 1. Kształtowanie właściwego stosunku uczniów do nauki.
 • 2. Organizowanie uczestnictwa społeczności szkolnej w planowaniu i realizacji życia i pracy szkoły.
 • 3. Wzbogacanie życia wewnętrznego szkoły – pielęgnowanie tradycji szkoły i samorządu.
 • 4. Współudział w organizowaniu czasu wolnego uczniów.
 • 5. Rzecznictwo interesów społeczności uczniowskiej.

§4

 • Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego:
 • 1. Prawo wyboru opiekuna.
 • 2. Zgłaszanie propozycji programów i regulaminów funkcjonujących w szkole.
 • 3. Wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży.
 • 4. Współudział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia i pracy młodzieży w szkole.
 • 5. Prowadzenie działalności informacyjnej wśród młodzieży oraz redagowanie własnej gazetki szkolnej.
 • 6. Współpraca z innymi samorządami szkolnymi oraz organizacjami społecznymi.

 

III. Władze Samorządu Uczniowskiego.

§5

 • 1. Zebranie członków społeczności klasowej.
 • 2. Rada Uczniowskiego Samorządu Klasowego, w skład której wchodzą:
 • a) przewodniczący,
 • b) zastępca przewodniczącego,
 • c) sekretarz,
 • d) skarbnik.

§6

 • Władze szkolne:
 • 1. Konferencja Przedstawicieli Samorządów Klasowych – klasy reprezentowane są przez trzech przedstawicieli, w tym przewodniczącego samorządu klasowego.
 • 2. Rada Samorządu Uczniowskiego szkoły, który tworzą:
 • a) przewodniczący,
 • b) zastępca przewodniczącego,
 • c) sekretarz,
 • d) skarbnik.
 • 3. Członkowie sekcji:
 • a) plastycznej,
 • b) sportowej,

 

IV. Tryb powołania i odwołania władz Samorządu Uczniowskiego.

§7

Kadencja wszystkich władz Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.

§8

Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego odbywają się w sposób tajny, jeśli uprawnieni do głosowania jednogłośnie nie postanowią inaczej.

§9

Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§10

Wybory są ważne przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, tj. 50% uczniów wszystkich klas.

§11

Odwołanie ze składu władz Samorządu Uczniowskiego następuje w przypadku zmiany szkoły, niewywiązywania się z przyjętych obowiązków lub zachowania nie licującego z postawą ucznia.

§12

Do przeprowadzenia wyborów Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje Komisję Wyborczą.

§13

Komisja wyborcza ustala liczbę kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego zgłoszonych przez poszczególne samorządy klasowe.

§14

Zgłoszenia kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły powinny nastąpić co najmniej na tydzień przed terminem wyborów.

§15

Kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego są zgłaszani przez poszczególne samorządy klasowe.

§16

 • Kandydatem do Rady Samorządu Uczniowskiego powinna być osoba (uczeń – uczennica), która:
 • a) rzetelnie wywiązuje się z obowiązków wynikających z roli ucznia – jest punktualna, systematyczna, ma dobrą frekwencję, aktywnie włącza się w życie klasy i szkoły,
 • b) respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne, jest koleżeńska, chętnie współpracuje w grupie, pomaga słabszym, działa na rzecz innych, umie opanować negatywne emocje, właściwie reaguje na zło,
 • c) wyróżnia się kulturą osobistą
 • d) uzyskuje pisemną akceptację wychowawcy i samorządu klasowego.

 • §17

Lista kandydatów, ich charakterystyki, programy wyborcze winny być podane do wiadomości przynajmniej na tydzień przed wyborami.

§18

Samorządy klasowe mają do wyboru formy reklamy swoich kandydatów na terenie szkoły.

§19

Wzór karty do głosowania ustala komisja wyborcza.

§20

Na karcie powinna być umieszczona lista z imionami i nazwiskami kandydatów z zaznaczeniem, z której klasy kandydują (układ alfabetyczny).

§21

Komisja wyborcza ustala sposób głosowania.

§22

Zwyciężają kandydaci, którzy uzyskują największą ilość głosów.

§23

Spośród delegatów klas powołuje się komisję skrutacyjną w liczbie 3 – 5 osób, która dokonuje obliczenia głosów i ogłoszenia wyników głosowania.

 

V. Postanowienia końcowe.

§24

Zmian w regulaminie Samorządu Uczniowskiego dokonywać może Konferencja Przedstawicieli Samorządów Klasowych.

Regulamin został zatwierdzony przez Samorząd Uczniowski. 

Logo szkoły
I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
w Nowym Targu


Towarzystwo Bursy gimanazjalnej
Towarzystwo Bursy
Gimnazjalnej

 
 

 

Instytut Myśli Tischnera
Instytut Myśli
Józefa Tischnera

 

 

 

 

 
sobota, 24 sierpień 2019