Aktualności
Historia Szkoły
Lista Poległych
Hymn szkoły
Absolwenci
Dyrektorzy
Nauczyciele
Samorząd szkolny
Info dla Rodziców
Maturzyści
Sukcesy
Stypendyści
Wymiana zagraniczna
Wydarzenia
Galeria
Biblioteka
UKS Gimpel
Rekrutacja
TBG
Statut TBG
Strona TBG


Aktualności arrow Maturzyści
Aktualności
Info dla maturzystów
  •  
 
 
 

 

Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym  
 
więcej...

 

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

Bibliografia – uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła.


Bibliografia – uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła.

Opis bibliograficzny – podstawowe dane identyfikujące dzieło piśmiennicze: książkę, czasopismo, artykuł.

Literatura podmiotu – wybrane do analizy teksty literackie, ikonograficzne, filmowe, których dotyczy temat prezentacji.

Literatura przedmiotu – wybrane opracowania naukowe, książki, artykuły pozwalające poznać stan badań nad interesującym nas tematem.

 Oddawana na cztery tygodnie przed egzaminem bibliografia powinna uwzględniać podział na literaturę podmiotu i literaturę przedmiot.

 Co musisz wiedzieć zanim zaczniesz przygotowywać bibliografię?

1.  Literaturę podmiotu dzielimy na bibliografię, filmografię, ikonografię, fonografię, w zależności od potrzeb.

2. Opisy powinny być uporządkowane alfabetycznie i kolejno ponumerowane.

3. Informacje o książce spisujemy zawsze ze strony tytułowej, nie z okładki. Dopiero w momencie, gdy na stronie tytułowej nie ma potrzebnych informacji, korzystamy z treści zawartych na okładce.

4.  W opisie autora należy pominąć informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: prof., dr, doc., mgr, ks.

5.  Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech, należy podać ich nazwiska i imiona oddzielając je od siebie przecinkami.

6.  Jeżeli autor nie jest znany lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczyna się od tytułu.

7.  Jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!!!!

8. Znaki przestankowe ; : . , itd. należy stosować konsekwentnie!!!! Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.

 

 Przykłady opisów bibliograficznych


OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

Nazwisko inicjał imienia, Tytuł, Miejsce wydania rok wydania

Przykłady:

Kapuściński R., Imperium, Warszawa 1993

Prus B., Lalka. T.1-3, Warszawa 2002

 Praca zbiorowa (więcej niż 3 autorów)

Tytuł, Imię nazwisko redaktora lub autora wyboru, Miejsce wydania rok wydania

Przykłady:

Filozofia dialogu, oprac. Bogdan Baran, Kraków 1991

Szkolny słownik biograficzny, pod red. F. Kiryka, A. Jurenki, Kraków 1996, [tu:] Afrodyta, s. 17

 Opis fragmentu książki

Autor fragmentu, Tytuł fragmentu, [w:] Autor książki, Tytuł książki, Miejsce wydania  rok wydania, strony fragmentu

Przykłady:

Chmielowski P., O „Potopie” wstrzemięźliwie, [w:] Bujnicki T., Helman A., „Potop” Henryka Sienkiewicza. Powieść i film, Warszawa 1977, s. 83-84

Miłosz C., Zaklęcie, [w:] Poezje, Warszawa 1981, s. 336

 OPIS ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

Autor artykułu, Tytuł, „Tytuł czasopisma” rok wydania numer czasopisma, numery stronic

Przykłady:

Bieńczyk M., Ej! ty na szybkim koniu. Bohater naszych czasów: Winnetou, „Tygodnik Powszechny” 2007 nr 7, s. 21

Klanowska K., Czy czasopisma elektroniczne mają przyszłość?, „Bibliotekarz” 2002

nr 10, s. 6-12

 STRONA INTERNETOWA

Nazwisko Inicjał Imienia,  Tytuł artykułu [online],

adres strony [dostęp data dostępu]

Przykłady:

Skórka S., Wirtualna historia książki i bibliotek [online], http://www.ap.krakow.pl/whk

[dostęp 16 lipca 2003]

E-book - internetowa wersja utworu literackiego

 Kochanowski J.,Treny [online],

http://monika.univ.gda.pl/~literat/kochan/index.htm

[dostęp 23 lutego 2007]

 

 INNE DOKUMENTY ELEKTRONICZNE - dyski optyczne, kasety VHS, płyty CD, DVD

 

Przykłady:

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich [CD-ROM], red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Wawelski, Tarnów 2003

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], Łódź 1998

 OPIS ILUSTRACJI – IKONOGRAFIA

Przykład:

Velasquez D., Infantka Małgorzata, [w:] Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1986, nr il. XLVI

 DOKUMENT MUZYCZNY – FONOGRAFIA

Odpowiedzialność główna, Tytuł [Typ nośnika], Miejsce wydania Data wydania

Przykład:

Beethoven Ludwig van, Piano Concertos 2 & 3 [CD], Hanower 2004

 FILM - FILMOGRAFIA

Tytuł filmu, reż. Imię Nazwisko reżysera, kraj rok produkcji

Przykład:

Pan Tadeusz, reż. Andrzej Wajda, Polska 1999


 

 


 Przebieg egzaminu

1.      Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem), a w przypadku zdających skierowanych przez OKE do innej szkoły – również ze świadectwem ukończenia szkoły. Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9.00 więc do szkoły należy przybyć odpowiednio wcześniej – na godz. 8.30  (wpuszczanie do sal rozpoczyna się o godz. 8.40).

 

2.      Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. Rzeczy osobiste, telefony, itp. zostawiamy w szafkach lub przed salą na korytarzu. Na stoliku może leżeć tylko arkusz egzaminacyjny oraz dopuszczone przybory, długopis z czarnym wkładem!

 

3.      Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie www.cke.edu.pl; zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów pomocniczych. Rzeczy osobiste, telefony, itp. zostawiamy w szafkach lub przed salą na korytarzu. Na stoliku może leżeć tylko arkusz egzaminacyjny oraz dopuszczone przybory, długopis z czarnym wkładem!

4.      Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego albo wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, albo zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym jest podstawą do unieważnienia egzaminu. Egzamin można także unieważnić w przypadku naruszenia przepisów dotyczących

przeprowadzania egzaminu, które mogło wpłynąć na wynik egzaminu.

 

5.      Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego bez określania poziomu dla osób niewidomych przebiega w następujący sposób:

zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość (a w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE również świadectwa ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności

w sali przebywa jeden zdający

egzamin trwa 15 minut i może być wydłużony nie więcej niż o 15 minut

egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym (z wyjątkiem poleceń z zestawu egzaminacyjnego, które egzaminujący odczytuje w języku polskim)

egzamin składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas trwania egzaminu

zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu

egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami; następnie egzaminujący przystępuje do odczytania zadań

zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; w zadaniu drugim zdający opisuje np. miejsce/osobę/wydarzenie wskazane w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego, w którym materiały ikonograficzne są zastąpione tekstem, i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego

egzaminujący odczytuje zdającemu polecenie bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania każdego zadania; egzaminujący może odczytać każde polecenie wielokrotnie i wrócić do fragmentu, o powtórzenie którego prosi zdający

w czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

7.  Część pisemna egzaminu maturalnego

- Zdający część pisemną egzaminu maturalnego po wejściu do sali egzaminacyjnej i otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić, czy arkusz jest kompletny, tzn. ma wszystkie strony, czy zawiera wszystkie zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw tablic/wzorów (dotyczy egzaminu z matematyki, chemii, fizyki i astronomii). Braki zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, który wydaje kompletny arkusz z arkuszy rezerwowych (nie wykonuje się kserokopii arkuszy egzaminacyjnych) i/lub zestaw tablic/wzorów, wydany przez CKE. Wymiana arkusza / zestawu tablic / wzorów jest odnotowywana w protokole przebiegu egzaminu (załącznik 10), zdający ma obowiązek potwierdzić ją swoim podpisem.

-  Zdający jest zobowiązany zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi, tj. umieścić (w odpowiednich miejscach) otrzymane od członków zespołu nadzorującego naklejki z nadanym przez OKE kodem, zawierające m.in. numer PESEL zdającego zapisany za pomocą cyfr, oraz wpisać (w odpowiednich miejscach) swój numer PESEL. Zdający sprawdza poprawność cyfrowego numeru PESEL na naklejce, a podpis na liście zdających (liście obecności) jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL, koryguje ten numer na liście zdających, umieszcza na liście adnotację o stwierdzeniu błędu i podpisuje listę. Naklejki z błędnym numerem PESEL nie nakleja się na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi. W takiej sytuacji w miejscach przeznaczonych na naklejkę z kodem zdający wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL, a członek zespołu nadzorującego dopisuje identyfikator szkoły. W przypadku braku numeru PESEL zdający wpisuje w miejscach przeznaczonych na naklejkę z kodem serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 - Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych. Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

- Podczas egzaminu zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali (załącznik 10).

- Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem (po sprawdzeniu przez członka zespołu nadzorującego poprawności zakodowania arkusza i karty odpowiedzi) wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym, pozostawiając arkusz na stoliku.

-  Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty, poprawnie zakodowany arkusz egzaminacyjny, i oczekuje na zgodę przewodniczącego zespołu nadzorującego na opuszczenie sali.

-  W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie rozszerzonym oraz informatyki, po przerwie odbywa się druga część egzaminu. Zdający, po otrzymaniu arkusza, postępuje analogicznie jak podczas pracy z arkuszem w pierwszej części egzaminu.

 

Zgłaszanie zastrzeżeń

1. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może, w terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenie do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji będącej naruszeniem przepisów.

2. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających albo zdających w jednej szkole lub sali, a także w stosunku do poszczególnych zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor CKE.

 

 

 

 

Unieważnienie egzaminu

Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku:

a) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego

b) wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów

c) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym

d) stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej

e) zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu

f) stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu.

 Termin główny


 

Termin dodatkowy

1. Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym (w czerwcu 2014 r.).

2. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek (załącznik 19) o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku.

3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

4. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora CKE i ogłoszonym na stronie internetowej CKE. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor właściwej OKE ogłasza na stronie OKE w pierwszym tygodniu czerwca.

5. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu ustnego w terminie dodatkowym, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w swojej szkole w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. Egzamin ustny powinien odbyć się nie później niż do 18 czerwca 2014 r.

 


 

 

Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego (egzamin w terminie poprawkowym)

1. Ponowny egzamin maturalny (egzamin w terminie poprawkowym) jest przeprowadzany w sierpniu 2014 r., w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.

2. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony

nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej

− w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 6 lipca) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 18), zgodnie z deklaracją ostateczną.

3. Absolwent przystępujący do części ustnej egzaminu z języka polskiego może wraz z oświadczeniem złożyć poprawioną bibliografię do tematu zadeklarowanego w deklaracji ostatecznej.

4. Dyrektor szkoły w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 9 lipca) przesyła do dyrektora OKE w formie elektronicznej określonej przez OKE informacje o osobach, które złożyły oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.

5. Ponowny egzamin (egzamin w terminie poprawkowym) w części ustnej jest przeprowadzany w macierzystej szkole zdającego (między 25 a 29 sierpnia), a w części pisemnej (26 sierpnia) – w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w terminie do 10 sierpnia 2014 r. Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkole, w której przystąpił do egzaminu.


 


 
 

Logo szkoły
I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
w Nowym Targu


Towarzystwo Bursy gimanazjalnej
Towarzystwo Bursy
Gimnazjalnej

 
 

 

Instytut Myśli Tischnera
Instytut Myśli
Józefa Tischnera

 

 

 

 

 
sobota, 24 sierpień 2019