Aktualności
Historia Szkoły
Lista Poległych
Hymn szkoły
Absolwenci
Dyrektorzy
Nauczyciele
Samorząd szkolny
Info dla Rodziców
Maturzyści
Sukcesy
Stypendyści
Wymiana zagraniczna
Wydarzenia
Galeria
Biblioteka
UKS Gimpel
Rekrutacja
TBG
Statut TBG
Strona TBG


Aktualności arrow Statut TBG
Statut TBG
niedziela, 13 styczeń 2008


Do pobrania: Statut TBGSTATUT STOWARZYSZENIA

Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dr Jana Bednarskiego
pod wezwaniem św. Stanisława Kostki
z siedzibą w Nowym Targu, ul. Nadwodnia 5Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Artykuł 1


1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dr Jana Bednarskiego pod wezwaniem św. Stanisława Kostki z siedzibą w Nowym Targu, ul. Nadwodnia 5.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych i działa na podstawie przepisów Prawa o Stowarzyszeniach i ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Towarzystwo działa na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, plac Krasińskiego 1.
4. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
5. Towarzystwo jest kontynuatorem „Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej im. dr Jana Bednarskiego pod wezwaniem św. Stanisława Kostki z siedzibą w Nowym Targu”, którego działalność została przerwana we wrześniu 1939 roku.

Artykuł 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nowy Targ.

Rozdział 2

Cele i zadania Stowarzyszenia

Artykuł 1


Celem Stowarzyszenia jest:

1. Niesienie pomocy finansowo-rzeczowej dla najzdolniejszej młodzieży uczęszczającej do I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, poprzez udzielanie stypendiów względnie pożyczek.
2. Wspomaganie w/w I Liceum przez zakup i udostępnianie nowoczesnego sprzętu dydaktycznego, oraz niesienie innych form pomocy.
3. Współdziałanie z Dyrekcją szkoły w zakresie utrzymania właściwej struktury technicznej budynków szkoły (Liceum, Internat, sala gimnastyczna).
4. Ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia.
5. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia przed organami władzy administracji państwowej i samorządowej.
6. Prowadzenia mediacji w sprawach spornych pomiędzy osobami zrzeszonymi i członkami wspierającymi.


Artykuł 2

Towarzystwo urzeczywistnia swoje cele między innymi poprzez:

1. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej we wszystkich sprawach mających znaczenie dla Towarzystwa.
2. Wyrażanie opinii w istotnych sprawach dla osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu oraz świadczenie usług consultingowych, prawnych i organizacyjnych.
3. Pozyskiwanie sponsorów, przyjmowanie darowizn i składek.
4. Prowadzenie działalności dydaktyczno – oświatowej.
5. Prowadzenie działalności reklamowej i wydawniczej.
6. Inicjowanie, wspieranie i nawiązywanie współpracy członków Towarzystwa z podmiotami zagranicznymi.
7. Prowadzenie działalności gospodarczej według ogólnych zasad określonych w ustawie o „Działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.

Artykuł 3

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zainteresowana celami Stowarzyszenia.
2. Osoba prawna oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może być członkiem wspierającym.

Artykuł 4

Członkom Stowarzyszenia przysługują prawa do:

1. Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
3. Zgłaszanie wniosków i postulatów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Korzystanie z uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1. Przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczenia w realizowaniu zadań statutowych Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich.

Artykuł 5

1. Członkostwo Stowarzyszenia uzyskuje się na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej większością głosów na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, przy rekomendacji dwóch członków Zarządu.
2. Osobie zainteresowanej służy prawo do odwołania się od uchwały Zarządu Stowarzyszenia odmawiającej przyjęcia na członka Stowarzyszenia do Walnego Zgromadzenia.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Zarządu.
Artykuł 6

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
- wystąpienia członka,
- wykreślenia członka,
- wykluczenia członka.

2. Wystąpienie następuje poprzez złożenie na piśmie oświadczenia przez członka Zarządowi Stowarzyszenia. Za datę wystąpienia uważa się ostatni dzień miesiąca, w którym złożone zostało oświadczenie o wystąpieniu.
3. Wykreślenie członka następuje na skutek:
- śmierci,
- niezawinionego przez członka niewykonania obowiązków statutu.
4. Wykluczenie członka następuje na skutek:
- działania na szkodę Stowarzyszenia,
- uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązków statutowych,
- popełnienia czynu hańbiącego, a w szczególności naruszenia zasad współżycia społecznego.
5. Wykreślenie i wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Zainteresowanemu przysługuje prawo złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień na posiedzeniu Zarządu w sprawie wykreślenia lub wykluczenia.
6. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.
8. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział 3

Władze Stowarzyszenia

Artykuł 1


Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.

Artykuł 2

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku w terminie nie późniejszym niż do końca kwietnia roku następnego.
4. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może być zwoływane z ważnych powodów z inicjatywy Zarządu lub na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia złożony Zarządowi.
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad członkowie otrzymują co najmniej na dwa tygodnie przed zebraniem.
6. Członkowie reprezentujący pięciu członków Stowarzyszenia mają prawo do zgłoszenia w formie pisemnej, w terminie nie późniejszym niż siedem dni przed datą Zgromadzenia, wniosków o zmianę i uzupełnienie porządku obrad.

Artykuł 3

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie im absolutorium.
3. Zatwierdzenie preliminarza budżetowego.
4. Zatwierdzenie uchwał Zarządu w sprawach majątkowych Stowarzyszenia.
5. Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu.
6. Uchwalanie zmian Statutu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
7. Podejmowanie uchwał w innych sprawach.
8. Zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu.

Artykuł 4

1. Zarząd jest organem wykonawczym, kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem. Składa się z pięciu osób i wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na okres dwóch lat zwykłą większością głosów, co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.
2. W razie wystąpienia wakatu członka Zarządu Stowarzyszenia Zarządowi przysługuje prawo kooptacji w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu.
3. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz przewodniczący lub jego zastępca.

Artykuł 5

1. Członkowie Zarządu na swym pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Sposób działania Zarządu określa uchwalony regulamin działania Zarządu zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 6

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
2. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzanie preliminarza budżetowego.
4. Sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu do akceptacji.
5. Podejmowanie decyzji majątkowych i zawieranie umów.
6. Uchwalanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych.
7. Opracowanie programu działania.

Artykuł 7

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes według potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków.
3. Dokumenty finansowe o charakterze majątkowym podpisuje dwóch członków Zarządu.


Artykuł 8

Komisja Rewizyjna

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby wybierane przez Walne Zgromadzenie na okres dwóch lat zwykłą większością głosów, co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
- Badanie działalności Zarządu co do zgodności z prawem, statutem i uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu protokołów z kontroli działalności Zarządu i podległych jednostek.
- Zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującej komisji Rewizyjnej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie określone w art. 8. pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
4. W razie wystąpienia wakatu członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Komisji.Rozdział 4

Majątek Stowarzyszenia

Artykuł 1


Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1. Nieruchomości.
2. Ruchomości.
3. Prawa i aktywa finansowe.

Stowarzyszenie otrzymuje fundusze z:

- składek członkowskich,
- dobrowolnych wpływów od osób fizycznych i prawnych,
- wpływów od osób fizycznych i prawnych,
- wpływów z własnej działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.


Artykuł 2.

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


Rozdział 5

Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia

Artykuł 1


1. Zmiana Statutu następuje na Walnym Zgromadzeniu, większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Likwidacja Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

1. Danuta Hajnos
2. Franciszek Janczy
3. Mirosława Czyż
4. Małgorzata Cyrwus
5. Jacenty Rajski
 

Logo szkoły
I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
w Nowym Targu


Towarzystwo Bursy gimanazjalnej
Towarzystwo Bursy
Gimnazjalnej

 
 

 

Instytut Myśli Tischnera
Instytut Myśli
Józefa Tischnera

 

 

 

 

 
sobota, 24 sierpień 2019